Skip to main content

                   

 

主日學
2017年 - 第 2 季主日學  
聖經基礎班 - 普通書信與啟示錄
     
日期: 7/5 - 27/8 (主日) 共十二堂  
時間: 早上 10:30  - 11:15  
     
課堂 主題 日期
1 課程導論與啟示錄一:導論 7/5/2017
2 啟示錄二:七教會 14/5/2017
3 啟示錄三:神審判之書 28/5/2017
4 啟示錄四:最後的得勝 4/6/2017
5 啟示錄五:新耶路撒冷 11/6/2017
6 約翰一書:生命之道 25/6/2017
7 約翰二、三書,猶大書 9/7/2017
8 希伯來書:基督的超越性 23/7/2017
9 希伯來書:信心 30/7/2017
10 雅各書:信心與行為 6/8/2017
11 彼得前書:活的盼望 13/8/2017
12 彼得後書:真正的認識 27/8/2017

 
2017年 - 第 2 季主日學  
聖經研究課程 - 宗教改革遇上羅馬書
     
日期: 7/5 - 27/8 (主日) 共十二堂  
時間: 早上 10:30  - 11:15  
     
課堂 主題 日期
1 羅馬書背景 7/5/2017
2 羅馬書主題:一1-17 14/5/2017
3 馬丁路德:三21-21 28/5/2017
4 當代釋經:三21-21 4/6/2017
5 小結:三21-2 11/6/2017
6 當代釋經:七1-25 25/6/2017
7 加爾文:九1-33 9/7/2017
8 當代釋經:九1-33 23/7/2017
9 小結:九1-33 30/7/2017
10 當代釋經:十二1-8 6/8/2017
11 革新() 13/8/2017
12 革新() 27/8/2017

 
2017年 - 第 2 季主日學  
綜合知識班 - 認識別異教派
     
日期: 7/5 - 27/8 (主日) 共十二堂  
時間: 早上 10:30  - 11:15  
     
課堂 主題 日期
1 導論 7/5/2017
2 上帝的兒女 14/5/2017
3 耶和華見證人會 28/5/2017
4 耶穌基督末世聖徒教會 (摩門教) 4/6/2017
5 香港神的教會 11/6/2017
6 香港基督教會 25/6/2017
7 基督復臨安息日會 9/7/2017
8 統一教 23/7/2017
9 錫安教會 30/7/2017
10 天主教 6/8/2017
11 新紀元運動 13/8/2017
12 其他小群教會及異端 27/8/2017

 
2017年 - 第 2 季主日學  
長青班 - 創世故事  
     
日期: 7/5 - 27/8 (主日) 共十二堂  
時間: 早上 10:30  - 11:15  
     
課堂 主題 日期
1 的美意 7/5/2017
2 始祖的墮 14/5/2017
3 隱與亞伯 28/5/2017
4 挪亞造方 4/6/2017
5 亞伯蘭蒙召 11/6/2017
6 應許與割禮 25/6/2017
7 獻以撒為祭 9/7/2017
8 以撒的人生 23/7/2017
9 雅各的人生() 30/7/2017
10 雅各的人生() 6/8/2017
11 約瑟的人生() 13/8/2017
12 約瑟的人生() 27/8/2017

 

2017年 - 第 2 季主日學  
少年班 - 超凡成長手記 2.0  
     
日期: 7/5 - 27/8 (主日) 共十二堂  
時間: 早上 10:30  - 11:15  
     
課堂 主題 日期
1 非一般交友() 7/5/2017
2 非一般交友(二) 14/5/2017
3 猜·情·尋 28/5/2017
4 思考法 4/6/2017
5 生命藍圖 11/6/2017
6 生死教育 25/6/2017
7 認識消費主義 9/7/2017
8 讀經樂滿 Fun 23/7/2017
9 文化與信仰迷思 30/7/2017
10 世界宗教冷知織 6/8/2017
11 世界宗教對比 13/8/2017
12 當年今日 (信之傳奇) 27/8/2017